Ефект Контрол с до 60% отстъпка за членове на СЗБ


ОКА "Ефект Контрол" предоставя оферта с до 60% отстъпка за всички членове на СДРУЖЕНИЕ на ЗАВЕДЕНИЯТА в БЪЛГАРИЯ
ОКА “Ефект Контрол” e Акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 и притежава Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до 23.10.2022г.

ОКА “Ефект Контрол” извършва измерване на факторите на работната среда както следва:

Контрол на физични фактори на работната средаОсветление
Шум
Микроклимат

Контрол на електрически уредбиИмпеданс на контира "фаза - защитен проводник"
Заземителни инсталации
Мълниезащити
Съпротивление на изолация
Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи)
Вентилационни инсталации

Климатични инсталацииЗа кои институции/административни органи са необходими нашите измервания?


- Издаваме протоколи и сертификати за измервания факторите на работната среда и електроизмервания по предписание на ИА ГИТ

- Издаваме протоколи и сертификати за въздействието на шума върху околната среда и за шума в жилищни и обществени зони и територии, валидни за Столична община

- Издаваме протоколи от измерване на осветлението, която осигурява монтираното евакуационно осветление по осевата линия на пода по пътя за евакуация за Столична Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Министерство на вътрешните работи

- Издаваме протоколи за измерване налягане на въздуха за противодимни вентилационни инсталации валидни за „Пожарна и аварийна безопасност” /ПАБ/

- Издаваме необходимите документи за въвеждане в експлоатация на строеж : ремонт и преустройства на помещения

За контакт:
Тел./факс: 02 839 49 09
Ангел Ангелов: 0888396995
e-mail: efektkontrol@abv.bg