Къде е сектор Туризъм в Програмите на различните политически партии?


Уважаеми колеги, Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България прегледаха Програмите на основните политически партии, за да видим къде е мястото на сектор туризъм в тях. Предоставяме синтезирана информация на вашето внимание.

*ГЕРБ - ТУРИЗЪМ*
България - място за завръщане. Възстановяване на индустрията до показателите от 2019 година и постигане на качествен скок в туризма за 24 месеца.
Изправени пред тежката задача да компенсираме комбинацията от двете години на Ковид19, ефектът от руската инвазия в Украйна и близо две години управленски хаос и липса на целенасочена политика в туризма, в резюме предлагаме следните 24 мерки:
1. Толерантна и адаптивна административна и данъчна политика към сектора, като запазваме 9% ДДС за отрасъла и намаляване на ставките на ДДС за храни и напитки - с цел да се сведат до минимум фалитите в сектор ресторантьорство и туризъм за следващите 24 месеца.
2. Улеснена достъпност до всички финансови инструменти и програми на Европейския съюз за подкрепа на сектора, съпроводена от постоянни разяснителни кампании (Актуалната към момента BG-RRP-4.021 е почти непозната за бранша!).
3. Улеснена процедура за почасова заетост на лица между 16 и 18 години в сектора - с цел привличане на нови кадри в бранша, както и създаване на трудово - социални умения в подрастващите. Мярката е с придружаващ контрол от държавните органи и при гарантирана защита правата на подрастващите.
4. Прилагане на заетост “допълнителна малка работа” и с данъчно стимулиране за служителите, с цел да бъдат привлечени нови кадри, и насърчаване на допълнителна заетост от основната професия.
5. Насърчаване, финансиране и прилагане, съвместно с Министерство на образованието и науката, на допълнителна квалификация за мениджъри и новопостъпили кадри, заради големия отлив на обучени кадри в бранша, което създава риск за качеството и съответно устойчивостта на сектора.
https://www.gerb.bg/files/useruploads/Programa%20GERB_1.pdf
стр. 79 туризъм
Провеждане на комплексна финансово - икономическа и енергийна политика, която да снижи темповете на инфлация до нива близки до средноевропейските. Осигуряване на сигурни доставки на природен газ на възможно най-ниска цена. Прилагане на адекватен механизъм за компенсация на високите цени на електроенергията по отношение на индустриалните консуматори. Овладяването на високите цени на енергоносителите, ще има бърз ефект за намаляване на инфлационния натиск. Предприемане на мерки срещу обедняването и намалената покупателна способност на населението чрез реален ръст на доходите. Запазване на данъчния модел, полагане на максимални усилия за увеличаване на събираемостта на приходите, с цел недопускане повишаването на данъците.

*ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ТУРИЗЪМ*
Съвременен и конкурентен туризъм
Подобрена достъпност чрез инвестиции в транспортни коридори и въздушна свързаност. Активно участие на България в развитие на европейското законодателство за въвеждането на електронни визи; Развитие на модерна и иновативна визия за българския туристически продукт и разработване и рекламиране на туристически пакети предлагащи целогодишно микс от изживявания свързани с морски, планински, приключенски, културен, кулинарен, винен, селски, медицински и спа туризъм; Създаване на национален план за развитие и подпомагане на кадрите в туризма; Развитие на туристическото предлагане в духа на устойчивия и природощадящ туризъм и защита на българските културни и природни ценности от прекомерен туристически натиск.
ИКОНОМИКА
Повишаване на жизненото равнище и доходите от труд чрез развита пазарна икономика, повече инвестиции в сектори с висока добавена стойност без увеличение на данъци;
Намаляване на недостига на квалифицирана работна сила, включително чрез ускорен дигитален процес за допускане до пазара на труда на работници от трети държави;
Осъществяване на плавен и сигурен преход от образование към работа чрез програми за придобиване на професионален опит, развитие на дуалното образование и стажуване;
Балансирана фискална политика без увеличение на данъци Повече контрол върху обществените поръчки и държавните разходи Продължаваме балансирана фискална политика, насочена към запазване на финансовата стабилност и гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси при предоставяне на услуги и пряка подкрепа за социални групи и за бизнеса; Запазване без увеличение на настоящите данъчни ставки, включително плоския данък;
ЗАБЕЛЕЖКА: ПП вдигнаха данъка на бира и вино от 9 на 20%.
https://promeni.bg/wp-content/uploads/2022/09/pp_long_programme.pdf
СТР 26 ТУРИЗЪМ

*БСП- ТУРИЗЪМ – ЛИПСВА*
ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА
Предвидимост и устойчивост на данъчно-осигурителната система.
1.Всяка промяна в правилата на облагане ще са предмет на задълбочена обществена дискусия и предварителна подготовка.
2. Прилагане на широко използваните в ЕС практики за диференциран ДДС, в т.ч. за основни хранителни стоки, лекарства и медицински услуги, образователни услуги.- ЗАБЕЛЕЖКА – НАШИЯТ БРАНШ ЛИПСВА

*ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ТУРИЗЪМ*
Демократична България си поставя следните цели в областта на туризма:
Да разработи изцяло нова стратегия за развитие на сектора, като се съблюдават ресурсите и капацитетът на експлоатация с цел опазването им;
Да интегрира всички български региони в стратегията за развитие на комплексен продукт;
Да повиши професионалните изисквания към заетите лица с оглед гарантиране качеството на услугата;
Да създаде солидарен гаранционен фонд за справяне с кризи в целия бранш.
Демократична България ще работи за:
Създаване на национална програма за устойчив и социално отговорен туризъм, която да включва:
Преосмисляне на целите и задачите на Министерство на туризма с цел по-ефективно подпомагане на сектора, като:
- пълноценно координира усилията на всички заинтересовани страни – министерства, агенции, местна власт, частен сектор;
- създаде възможности за участие в проекти на публично-частни партньорства;
- осъществи междуведомствена координация по въпросите на туризма;
- привлече чуждестранни инвестиции.
Облекчаване на режима за сезонно наемане на чужденци от трети страни (Украйна, Северна Македония и т.н.);
Ефективна реклама и маркетинг на България като дестинация за устойчив туризъм, привличаща по-високобюджетни туристи от чужбина, включително под формата на публично-частни партньорства;
Създаване на апликация, която да осигури комплексното развитие на дестинациите и туристическите райони.
https://demokrati.bg/parlamentarni-izbori-oktomvri-2022/programa/
ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
Демократична България си поставя за цел:
Да остави повече разполагаем доход в ръцете на гражданите и бизнеса и да ограничи инфлационните процеси;
Демократична България ще остави повече разполагаем доход в ръцете на гражданите, като:
Запази ставките на преките и косвените данъци и работи за въвеждането на допълнителни антикризисни данъчни облекчения;
Разшири програмата за ваучери с включване на необлагаеми ваучери за образование, туризъм и спорт;
Запази намалените ставки на ДДС за топлоенергия и природен газ до нормализирането на цените на международните пазари. Демократична България ще запази също намалените ставки на ДДС за книги, продукти за бебета, хляб и брашно до нормализирането на инфлацията; ЗАБЕЛЕЖКА: НАШИЯТ БРАНШ ЛИПСВА
Въведе необлагаем минимум по ЗДДФЛ от 500 лева месечно.

*ИТН- ТУРИЗЪМ*
ПРИОРИТЕТИ
Първите 5 неща, които ще направим
1: Обособяване на 5 стратегически ресора в рамките на Министерство на туризма: Морски туризъм, Планински туризъм, Балнео, Уелнес & СПА туризъм, Конгресен туризъм, Културен и друг туризъм.
Замяна на настоящата „Политика в областта на устойчиво развитие на туризма“ със специализирани комисии, имащи собствен план за действие, цели и бюджет чрез допълнителна браншова експертиза, в т.ч. мониторинг и контрол от тях.
2: Ребрандиране на „Дестинация България“ и адаптиране на цялостна концепция за маркетинг и брандинг спрямо новите технологии и глобални тенденции. Промяна на настоящото лого и послание. Създаване и утвърждаване на вдъхновяващ брандинг, който отличава страната ни от конкурентните дестинации, допълнен с пет основни подкатегории туризъм с индивидуално лого и послание.
3: Репозициониране на туристическия продукт и развитието му според капацитета на туристическите ресурси, стимулиране на туристически услуги с по-висока добавена стойност. Изваждане на страната ни от съзнанието на туристите като дестинация, която се свързва с изгодни оферти за море и планина и асоциирането ? с природа, богато културно наследство, здравен, конферентен и конгресен туризъм.
4: Рекламна и дигитална трансформация чрез цялостен редизайн на национален туристически портал с маркетингова насоченост, промотиране на отделни целеви видове туризъм както като част от дестинацията, така и независимо и поотделно. Активна дигитална стратегия с поставени реални цели за достижимост, трафик и конверсии, редуциране на национална масова радио и телевизионна реклама и заменянето ? с конкретни и точни послания, отчитайки спецификите на всеки регион, вид туризъм и туристи.
5: Приоритизиране значението на българския турист в дългосрочен план с цел устойчиво развитие на сектора и създаване на условия за неговото първоначално и последващо привличане чрез извеждане на конкретни послания и предимства за всяка отделна дестинация.
https://pp-itn.bg/programa/

*ДПС- ТУРИЗЪМ - ЛИПСВА*
Настоящата кратка програма отразява вижданията на ДПС за първия период, а именно изготвяне и прилагане на антикризисни мерки.
1. Фискална и данъчна политика
Стабилизиране на бюджета – овладяване на бюджетния дефицит и в средносрочен план неговото намаляване
Овладяване на инфлацията с инструментите на данъчната, фискалната и парична политики – включително и контрол върху цените на енергоносителите ВАЖНО
Запазване на данъчните ставки ВАЖНО
Максимално използване не еврофондовете за ускоряване на инвестиционния процес
Въвеждане на еврото от 01.01.2024 г.
https://www.dps.bg/izbori-2022/programa.html


*БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД - ТУРИЗЪМ - ЛИПСВА*
Справедлива данъчна система
Вярваме в запазването на плосък данък за гражданите, малките и средни предприятия, и прогресивно подоходно облагане за всички, които ползват обществен ресурс.
Реформи в администрацията
Ще въведем задължително конкурсно начало и мандатност на всички длъжности в обществения сектор. Ежегодна оценка на ефективността на работата.
Демографска политика
Ще работим за стимулиране на инвестициите, с цел създаване на работни места, система от икономически мерки за повишаване на раждаемостта, атрактивни условия за връщане на българите от чужбина.
https://bgvazhod.com/bg/sektroni-politiki?ps=01

*ВЪЗРАЖДАНЕ- ТУРИЗЪМ*
Туризмът в България е отрасъл с голям принос в брутния национален продукт – както директен, така и индиректен. В последните 10-15 години българския туризъм претърпя много сериозно развитие в изграждането на материалната си база. Изградиха се качествени хотели с необходимите им по европейските стандарти оборудване и услуги. За съжаление инфраструктурата – транспортна, енергийна, водоснабдителна, канализационна, както и необходимото цялостно благоустройство, фатално изостанаха и сега са основната пречка и проблем за качеството и нормалната реализация на туристическия ни продукт.
1. Да се изготви и осигури финансово държавна стратегия за национална реклама на туризма.
2. Регионална политика за развитие на туризма - МРРБ да осигури необходимата инфраструктура – водоснабдителна, канализационна, електроснабдителна и транспортна. Съобразно статута на обектите - с национално, регионално или местно значение да бъде изградена съответната инфраструктура, приоритетно с бюджетни средства, с частична бюджетна субсидия или чрез данъчно стимулиране.
3. Да се развиват всички видове туризъм, за които имаме условия: културен, планински, селски, винен, спа, бизнес, голф и т. н, като постоянно се опитваме да привлечем туристи от по-висок клас. 4. Културният туризъм трябва да бъде специално държавно стимулиран и рекламиран, тъй като допринася за имиджа на България, българите и българските продукти. В това отношение ние имаме отличен потенциал, но не го реализираме поради липсата на адекватни политики, административен капацитет и инфраструктура. 5. Да се разработи нормативна база за курортните комплекси. Да се приемат адекватни нормативи за застрояване и да не се допуска презастрояване. 45
6. Да се възстановят професионалните средни училища, обучаващи кадри за туризма, както и да се създадат школи за квалификация и преквалифициране на кадри за туризма и да се възстановят връзките на образованието с бизнеса.
7. Приоритетно да се насочи държавен ресурс в проектирането за туристическите селища както на цялостни устройствени планове, така и на инфраструктурни проекти и да се подпомогнат с консултации общините – центрове на туризъм за подготовката на тези проекти.
8. Да се разгледа въпросът за административна самостоятелност на някои от националните ни курорти. Да се преразгледат на сделките за приватизация на инфраструктура (както транспортна, така и инженерна) на курортните комплекси и възможностите тази инфраструктура да стане публична.
9. Да се развие цялостна програма за подкрепа, популяризиране и презентиране на възможностите на минералната вода и на българския СПА туризъм. Да се разработи система за държавна подкрепа на основата на преференциално използване на минералната вода за курортни и лечебни цели.
Данъчна и приходна политика данъчни облекчения
1. Ще бъде въведен принципа на семейно подоходно облагане. Вместо социални надбавки ще има данъчни облекчения за работещите родители.
2. Ще бъдат диференцирани ставките и намалено ДДС. Максималната ДДС ще бъде намалено от 20% на 18%.
3. ДДС върху храни и лекарства ще бъде премахнат.
4. Ще бъде премахнат данък „лихви“, който добавя излишна административна тежест, без видим фискален ефект. 51
5. Ще бъде премахнат данък „уикенд“ – по същата причина, както защото дава възможност за произволни тълкувания, натиск и корупционни практики.
6. В данъчното облагане на фирмите за присъщи фирмени разходи ще се признават разходите за инвестиции в придобиване на собственост, предназначена за дейността на фирмата.
https://vazrazhdane.bg/img/myPlatforma_Vazrazhdane.pdf
44-45 СТР. ТУРИЗЪМ